Privatumo Politika

INTERNETO SVETAINĖS SKREKLAMA.LT PRIVATUMO POLITIKA

 1. Sąvokos

  1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Lankytoją (kaip apibrėžta toliau), įskaitant su Interneto svetainės administratoriumi susijusias įmones (motinines, dukterines įmones), partnerius, su kuriais Interneto svetainės administratorius (kaip apibrėžta toliau) bendradarbiauja siekiant suteikti galimybę Lankytojams naudotis Interneto svetaine.

  2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

  3. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas vietovei, kurioje įrenginys prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

  4. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje kompiuteriu, telefonu, planšete ar kitu įrenginiu.

  5. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Lankytojams naudojantis Interneto svetaine.

  6. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Lankytojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Lankytojui naudojantis Interneto svetaine, kurių pagalba Interneto svetainė atpažįsta Lankytojo įrenginį.

  7. Interneto svetainė – tai interneto svetainė adresu https://www.skreklama.lt.

  8. Interneto svetainės administratorius (toliau – ir Administratorius) – už Interneto svetainės administravimą atsakingas juridinis asmuo – UAB “Skaitmeninė reklama”, į.k. 304009850, buveinės adresas Ukmergės g. 322-1, 12106 Vilnius.

  9. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Paslaugų teikėją siūlyti Paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Lankytojui el. paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Lankytoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.

  10. Lankytojas – kiekvienas Interneto svetaine besinaudojantis fizinis asmuo.

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Ši Privatumo politika reglamentuoja Interneto svetainės Lankytojo pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką taip pat informuoja Lankytoją apie jam teisės aktų suteiktas teises, susijusias jo Asmens duomenų tvarkymu.

  2. Lankytojo Asmens duomenų tvarkymą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

  3. Lankytojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai naudojasi Interneto svetaine bet kokiu būdu ir forma.

  4. Ši Privatumo politika skelbiama Interneto svetainėje.

 1. Asmens duomenų tvarkymas

  1. Lankytojas su jo Asmens duomenų tvarkymu Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka sutinka, kai:

   1. Interneto svetainės skiltyje „Karjera“ užklausos dėl Administratoriaus skelbiamų laisvų darbo vietų formoje pateikdamas savo Asmens duomenis ir pažymėdamas laukelį, patvirtinantį tokį sutikimą;

   2. Interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ bendro pobūdžio informacijos užklausos dėl Administratoriaus teikiamų paslaugų formoje pateikdamas savo Asmens duomenis ir pažymėjęs laukelį, patvirtinantį tokį sutikimą;

   3. Apsilankius Interneto svetainėje paspaudžia „Sutinku“ po pateiktu pranešimu apie Interneto svetainėje naudojamus Slapukus.

  2. Interneto svetainės administratorius tvarko šiuos Lankytojų Asmens duomenis:

   1. Lankytojui užpildžius ir išsiuntus Interneto svetainės skiltyje „Karjera“ užklausos dėl Administratoriaus skelbiamų laisvų darbo vietų formą, Administratorius renka Lankytojo vardą ir elektroninio pašto adresą (Lankytojui numatyta galimybė, tačiau jis neprivalo šioje formoje pateikti savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, todėl juos pateikus, Administratorius gali tvarkyti ir kitus Lankytojo pateiktus Asmens duomenis kontaktams (pvz., telefono numerį) su Lankytojo profesine kvalifikacija susijusius Asmens duomenis (pvz., informaciją apie Lankytojo išsilavinimą, buvusias ir esamas darbovietes, pareigybes ir kt.);

   2. Lankytojui užpildžius ir išsiuntus Interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ bendro pobūdžio informacijos užklausos dėl Administratoriaus teikiamų paslaugų formą, Administratorius renka Lankytojo vardą ir elektroninio pašto adresą;

   3. Slapukų pagalba Administratoriaus renkami Interneto svetainės Lankytojo Asmens duomenys nurodyti šios Privatumo politikos Priedo Nr. 1 9 punkte.

  3. Interneto svetainės administratorius Lankytojų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

   1. šios Privatumo politikos 3.2.1. punkte nurodytus Asmens duomenis – tikslu susisiekti su Lankytojais, pateikusiais užklausas dėl Administratoriaus skelbiamų laisvų darbo vietų, taip pat siekiant įvertinti potencialių kandidatų į siūlomas laisvas darbo vietas kvalifikacijos tinkamumo;

   2. šios Privatumo politikos 3.2.2. punkte nurodytus Asmens duomenis – tikslu susisiekti su Lankytojais, pateikusiais užklausas dėl Administratoriaus teikiamų paslaugų;

   3. Slapukų pagalba Administratoriaus renkamų Interneto svetainės Lankytojo Asmens duomenų tvarkymo konkretūs tikslai nurodyti šios Privatumo politikos Priedo Nr. 1 9 punkte;

  4. Administruodamas Interneto svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius taip pat gali naudoti Lankytojų įrenginių IP adresus prisijungimo prie Interneto svetainės datą ir laiką.

  5. Lankytojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.) Interneto svetainėje tam, kad Administratorius susisiektų su juo tuo tikslu, dėl kurio Lankytojas savo Asmens duomenis pateikė Interneto svetainėje.

  6. Interneto svetainės administratorius Lankytojų asmens duomenis tvarko tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, tačiau ne ilgiau nei:

   1. šios Privatumo politikos 3.2.1. punkte nurodytus Asmens duomenis – 3 (tris) mėnesius po to, kai buvo surastas tinkamas kandidatas į laisvą darbo vietą;

   2. šios Privatumo politikos 3.2.2. punkte nurodytus Asmens duomenis – 3 (tris) mėnesius po to, kai buvo gauta paskutinė užklausa apie Administratoriaus teikiamas paslaugas;

   3. Slapukų pagalba Administratoriaus renkamų Interneto svetainės Lankytojo Asmens duomenų tvarkymo konkreti trukmė nurodyti šios Privatumo politikos Priedo Nr. 1 9 punkte.

  7. Pasibaigus šios Privatumo politikos 3.6. punkte nurodytam terminui Administratorius Lankytojo Asmens duomenis sunaikina, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį.

 1. Slapukų naudojimas

  1. Interneto svetainėje yra naudojami Slapukai. Slapukų aprašymai, jų naudojami duomenys bei konfigūracijos pateiktos šios Privatumo politikos priede Nr. 1.

  2. Slapukai padeda tobulinti Interneto svetainės veiklą, jų pagalba Lankytojų poreikiams pritaikomas Interneto svetaines turinys.

  3. Naudodamasis Interneto svetaine Lankytojas sutinka su šios Privatumo politikos priede Nr. 1. nurodytų Slapukų naudojimu Interneto svetainėje.

  4. Naršyklės nustatymuose Lankytojas gali ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, bet tokiu atveju dalis Interneto svetainės gali neveikti.

 1. Asmens duomenų teikimas

  1. Administratorius informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos ekonominės erdvės šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

   1. jei yra gautas Lankytojo sutikimas atskleisti jo Asmens duomenis;

   2. Asmens duomenų tvarkytojams – siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus;

   3. teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

   4. kitiems asmenims – teisės aktų numatytais atvejais.

 1. Asmens duomenų apsauga

  1. Administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Lankytojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

  2. Administratorius naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų prisijungimo duomenis. Prie Lankytojų prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Administratoriaus darbuotojai.

  3. Administratorius įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo Asmens duomenis, kuriuos tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Administratorius įspėja, kad jis negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir Asmens duomenis, visiško saugumo.

 1. Lankytojo teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu

  1. Kiekvienas Interneto svetainės Lankytojas turi šias teises, susijusias su jo Asmens duomenimis:

   1. susiekti su Administratoriumi ir aptarti kylančius klausimus dėl Lankytojo Asmens duomenų tvarkymo;

   2. gauti iš Administratoriaus patvirtinimą, ar su Lankytoju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi – turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;

   3. gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo pagrindu;

   4. reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;

   5. reikalauti ištrinti savo kaip Lankytojo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Lankytojo sutikimo pagrindu, jei Lankytojas atšaukia atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei Lankytojo Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu arba Administratorius turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius Asmens duomenis;

   6. reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) (pvz., laikotarpiui, per kurį Administratorius ištaisys netikslius duomenis arba išanalizuos, ar yra teisinė galimybė ištrinti Lankytojo Asmens duomenys pagal jo pateiktą prašymą);

   7. atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas šioje Privatumo politikoje numatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, atšaukus sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, Administratorius nebegalės užtikrinti, jog tikslai, dėl kurių buvo pateikti Asmens duomenys bus įgyvendinti (pvz. atšaukus sutikimą tvarkyti kontaktinius Asmens duomenis, Administratorius nebegalės susisiekti su Lankytoju jo užklausoje nurodytu klausimu).

  2. Lankytojas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą kontaktais, kurie pateikiami Privatumo politikos 9 skirsnyje. Lankytojui informacija, susijusi su jo teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai, išskyrus specialius teisės aktuose numatytus išimtinius atvejus, kurie aptariami žemiau šiame skirsnyje. Lankytojas, teikiantis prašymą susipažinti su Administratoriaus tvarkomais jo Asmens duomenimis ar nurodymą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, privalo patvirtinti savo tapatybę pateikiant asmens dokumentą.

  3. Administratorius ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia (net ir esant neigiamam Administratoriaus atsakymui dėl galimybės pasinaudoti turimomis asmens teisėmis), Lankytojui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Lankytojo prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Lankytojas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis.

  4. Lankytojo gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

 1. Baigiamosios nuostatos

  1. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/arba papildymus, kuriuos atlikti Interneto svetainės administratorius vienašališkai turi teisę bet kada, Lankytojai visuomet bus informuojami Interneto svetainėje.

  2. Lankytojas manantis, kad tai, kaip tvarkomi jo Asmens duomenis, neatitinka galiojančių ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://www.ada.lt/).

 1. Kontaktinė informacija
  1. Klausimai, pageidavimai ar pastabos dėl su Asmens duomenų tvarkymu turi būti siunčiami el. pašto adresu info@skreklama.lt.

Interneto svetainėje naudojamų Slapukų aprašymai, jų naudojami duomenys bei konfigūracijos

Privatumo politikos priedas Nr. 1

 1. Kad Interneto svetainė tinkamai veiktų, ji į Lankytojo įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius Slapukus. Dėl to Interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Lankytojų veiksmus ir parinktis (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Lankytojui nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis Interneto svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

 2. Interneto svetainės administratorius naudoja Slapukus siekiant nustatyti Lankytojų lankymosi Interneto svetainėje įpročius, pagerinti Lankytojo patirtį lankantis Interneto svetainėje. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Lankytojas naudojasi Interneto svetaine, jo įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Lankytojas atvyko į Interneto svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Slapukai suteikia galimybę Interneto svetainei veikti efektyviau, be to, teikti informaciją Interneto svetainės administratoriui statistikos ar reklamos tikslais.

 3. Interneto svetainėje naudojami įvairių rūšių Slapukai ir panašios technologijos, kurių kiekviena turi specifinę funkciją. Interneto svetainėje gali būti naudojami tokie Slapukai:

  1. techniniai slapukai – šie Slapukai yra būtini tam, kad būtų galima naršyti Interneto svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių Interneto svetainės sričių. Be šių slapukų Lankytojas negalėtų naudotis Interneto svetaine;

  2. funkciniai slapukai – šie Slapukai leidžia Interneto svetainei įsiminti Lankytojo pasirinktus nustatymus (tokius, kaip lankytojo naudojami parametrai – kalba, šrifto dydis ir kt.) ir pasiūlyti patobulintas, asmeniškai Lankytojui pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Interneto svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir Lankytojų patirtį;

  3. analitiniai slapukai – šie Slapukai naudojami Interneto svetainės Lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Administratorius šių Slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Interneto svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo Slapukus;

  4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie Slapukai naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Lankytoją ar pasiūlyti panašias Paslaugas (turinį), kurias Lankytojas jau žiūrėjo;

  5. trečiųjų šalių slapukai – šie Slapukai leidžia Lankytojui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Paslaugų teikėjas neturi priėjimo prie trečiųjų šalių Slapukų informacijos ir informacija yra visiškai kontroliuojama trečiųjų asmenų;

 4. Lankytojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda tokiais būdais:

  1. jei Lankytojo Naršyklė priima Slapukus – neištrindamas jų ir/arba nepakeisdamas Naršyklės nustatymų;

  2. Interneto svetainėje rodomame pranešime apie Slapukus paspaudęs „Sutinku“ žymą.

 5. Lankytojo sutikimas dėl Slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.

 6. Lankytojas sutikimą dėl Slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas Naršyklės nustatymus (ištrindamas Slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.).

 7. Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų Slapukus. Lankytojas gali pasirinkti ar nori priimti Slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos Naršyklės nustatymus. Kad pašalintų Slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Lankytojas turi sekti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Atkreipiamas dėmesys, kad kai kuriais atvejais, Slapukų išjungimas, nesutikimas su Slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės. Jeigu Lankytojas ištrins Slapukus iš savo kompiuterio, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Interneto svetainėje.

 8. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie Slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes pat yra pasiekiama adresu www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 9. Informacija apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama žemiau:

  1. Paslaugų teikėjo naudojami slapukai:

SlapukasSlapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys

_gid

Google Universal Analytics

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio polapius.

Paspaudus „sutinku“.

24 valandos po sesijos pabaigos.

 
  1. Interneto svetainėje naudojamų statistinių įrankių slapukai:

SlapukasSlapuko pavadinimasGaliojimo laikas

_ga

Google Analytics

2 metai

  1. Tretieji asmenys, rinkodaros ir reklamos tikslais galintys naudoti Slapukus Lankytojų atžvilgiu:

Slapukų teikėjo pavadinimasSlapuko teikėjo veikla/ Naudojimo tikslasDetalesnė informacija ir slapukų valdymas
   
 1. Aukščiau nurodyti tretieji asmens reklamos tikslais gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Lankytojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos Slapukus tiek ir nuolatinius Slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų Slapukus ir privatumo politiką Lankytojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika.

 2. Interneto svetainės administratorius nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos, todėl Lankytojas pats savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais Slapukais ir jų renkama informacija. Lankytojas gali pašalinti trečiųjų asmenų Slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.